Vytvořte fakturu

E.T.K.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E.T.K.M.
IČO 31318789
TIN 2020298918
DIČ SK2020298918
Datum vytvoření 26 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.T.K.M.
Nám. Martina Benku 10
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 354 124 €
Zisk -192 987 €
Kapitál 265 684 €
Vlastní kapitál -418 036 €
Kontaktní informace
Email etkm@etkm.sk
Telefon(y) 0255647831, 0255647832, 0255647833
Fax(y) 0255647831
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 162,987
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 49,448
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,426
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 43,022
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 38,022
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 5,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 112,394
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 73,567
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 73,567
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,479
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,654
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,654
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 22,490
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 335
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,348
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,031
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,317
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,145
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,987
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -652,065
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,388
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,388
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -479,466
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,774
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -487,240
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -192,987
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,052
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 455,654
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 454,379
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,275
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 359,124
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 287,961
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,961
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,630
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 30,179
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,921
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 333,292
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 354,124
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 271,670
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,623
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,831
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 543,987
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 166,597
D. Služby (účtová skupina 51) 282,594
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 74,487
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,308
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,800
4. Sociální náklady (527, 528) 1,379
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,018
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,439
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,439
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,852
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -189,863
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -115,898
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 157
XII. Kurzové zisky (663) 157
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,321
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,371
2. Ostatní náklady (562A) 1,371
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 112
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 838
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,164
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -192,027
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -192,987
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015