Vytvořte fakturu

ETS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Obchodní název ETS
IČO 31318843
TIN 2020299303
DIČ SK2020299303
Datum vytvoření 25 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETS
Palisády 14
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 504 889 €
Zisk 55 461 €
Kapitál 308 581 €
Vlastní kapitál 217 254 €
Kontaktní informace
Email ets@etsba.sk
Telefon(y) 0254793342, 0905614019
Mobile(y) 0905614019
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 586,202
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,773
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,773
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,025
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 8,748
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 570,220
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 23,321
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,321
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 131,295
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 113,683
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,683
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,612
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 415,604
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 415
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 415,189
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 209
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 209
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 586,202
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 280,376
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,964
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,964
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,962
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,962
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 101,092
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 101,092
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 105,897
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 105,897
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,461
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,715
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 155,007
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,007
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 150,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 150,708
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 145,812
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,812
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,270
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,181
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 445
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 111
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 111
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 504,889
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 369,544
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 135,163
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 433,696
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 247,544
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 116,757
D. Služby (účtová skupina 51) 16,617
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 47,864
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,967
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,152
4. Sociální náklady (527, 528) 745
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 111
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,439
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,439
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 364
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,193
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,789
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 32
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 71,225
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,764
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,764
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,461
Date of updating data: 09.12.2016