Vytvořte fakturu

F R I K A S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F R I K A S
IČO 31319017
TIN 2020344931
DIČ SK2020344931
Datum vytvoření 02 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F R I K A S
Na pántoch 10
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 399 783 €
Zisk -306 €
Kapitál 347 301 €
Vlastní kapitál 155 913 €
Kontaktní informace
Email frikas@frikas.sk
Telefon(y) 0244371894, 0244880918
Mobile(y) +421905841687, 0905841687
Fax(y) 0244880918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 349,421
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 98,895
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 98,895
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 98,895
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 247,181
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 192,515
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 192,515
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 138,944
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,987
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,987
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,957
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -84,278
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 94,731
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -179,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,345
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,345
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 349,421
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,589
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 227,629
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 220,990
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,979
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,447
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,447
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 46,222
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 46,222
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -124,382
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 214,520
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -338,902
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -306
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 193,832
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 47,547
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,276
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 40,271
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 146,285
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 121,442
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,442
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,461
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,062
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,839
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 481
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,390,936
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,399,783
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,310,680
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 80,256
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,847
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,374,046
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,726,090
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 75,326
D. Služby (účtová skupina 51) 413,452
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 110,373
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 81,107
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,492
4. Sociální náklady (527, 528) 774
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,891
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,152
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,152
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,762
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,737
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 176,068
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,163
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,639
2. Ostatní náklady (562A) 18,639
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,524
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,163
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,574
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -306
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015