Vytvořte fakturu

Porsche Inter Auto Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Obchodní název Porsche Inter Auto Slovakia
IČO 31319459
TIN 2020314472
DIČ SK2020314472
Datum vytvoření 11 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Porsche Inter Auto Slovakia
Dolnozemská 7
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 157 324 331 €
Zisk 322 954 €
Kapitál 18 447 710 €
Vlastní kapitál 7 302 160 €
Kontaktní informace
Email informacie.vw1@porsche.sk
Telefon(y) 0566870211, 0566870222, 0566883661, 0566883662, 0566883666, 0249262900, 0249262200, 0249262500
Fax(y) 0249262999, 0249262555
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,664,253
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,427,796
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 32,409
2. Software (013) - /073, 091A/ 32,409
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,395,387
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,748
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 331,561
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,051,082
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,171,925
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,362,772
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 66,686
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,296,086
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 313,732
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 313,732
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,459,385
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,069,326
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 922,942
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 516,375
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,630,009
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 381,941
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,118
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,036
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,879
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 64,532
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 64,532
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,664,253
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,626,044
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,854,678
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,854,678
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 286,298
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 286,298
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 44,604
2. Ostatní fondy (427, 42X) 44,604
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,117,510
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,117,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 322,954
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,864,490
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,619
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,619
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 293,883
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 293,883
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,072,826
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,909,629
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,647,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,261,925
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,160,847
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 413,187
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 263,099
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 308,386
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,678
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,491,162
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 124,851
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,366,311
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 173,719
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 173,719
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 156,943,708
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 157,324,331
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 140,828,896
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,228,828
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,031
V. Aktivace (účtová skupina 62) 142,391
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,885,984
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 233,201
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,477,012
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 130,177,890
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,419,895
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 50,154
D. Služby (účtová skupina 51) 5,452,757
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,774,981
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,343,821
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,249,228
4. Sociální náklady (527, 528) 181,932
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 312,230
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 453,141
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 444,574
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 8,567
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,557,758
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,417
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,268,789
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 847,319
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,104,450
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 127
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 123
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,101
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 32,891
2. Ostatní náklady (562A) 32,891
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 479
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 42,731
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75,974
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 771,345
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 448,391
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 506,696
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -58,305
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 322,954
Date of updating data: 03.10.2016
Date of updating data: 03.10.2016