Vytvořte fakturu

Creo/Young & Rubicam - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Creo/Young & Rubicam
IČO 31319475
TIN 2020298401
DIČ SK2020298401
Datum vytvoření 12 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Creo/Young & Rubicam
Ďatelinová 6
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 516 028 €
Zisk 212 287 €
Kapitál 3 308 430 €
Vlastní kapitál 1 987 173 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@cyr.sk
Telefon(y) 0248201910
Fax(y) 0248201911
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,561,076
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 56,155
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,877
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 360
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,721
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,848
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,948
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 13,278
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,278
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,461,170
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 17,134
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 17,134
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,007,322
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 998,911
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998,911
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,411
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,436,714
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,812
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,429,902
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 43,751
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,625
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 39,126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,561,076
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,199,460
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,914
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,976
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,976
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,967,644
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,967,644
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 212,287
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,361,601
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,543
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,543
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,354,705
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 637,846
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 637,846
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 579,510
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,242
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,415
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,005
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,687
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,675
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,675
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 678
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 15
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 15
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,513,570
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,516,028
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,513,570
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,458
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,517,533
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,201
D. Služby (účtová skupina 51) 2,951,960
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 481,339
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 346,690
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 124,505
4. Sociální náklady (527, 528) 10,144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 781
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,031
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,031
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,221
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,505
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 525,409
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 218,655
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 218,397
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 218,397
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 250
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 250
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,810
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 592
2. Ostatní náklady (562A) 592
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 438
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 780
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 216,845
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 215,340
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,053
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,927
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 126
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 212,287
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015