Vytvořte fakturu

REMSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Obchodní název REMSTAV
IČO 31319556
TIN 2020321039
DIČ SK2020321039
Datum vytvoření 12 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMSTAV
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 088 156 €
Zisk 100 869 €
Kapitál 742 261 €
Vlastní kapitál 167 901 €
Kontaktní informace
Email remstav@remstav.sk
webové stránky http://www.remstav.sk
Telefon(y) +421244457895, +421244458693, +421252499385, +421252961337
Fax(y) 0244458693
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 722,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 83,295
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 83,295
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 83,295
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 636,660
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 89,089
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 89,089
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 575,756
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 574,527
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,527
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,137
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -28,185
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,111
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -32,296
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,958
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 722,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,698
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,149
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,149
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 158,722
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158,722
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100,869
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,215
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,293
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 551
12. Odložený daňový závazek (481A) 742
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 432,387
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101,393
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,393
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 210,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,811
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,947
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,929
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,307
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,535
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,535
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,088,156
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,038
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,014,311
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 640
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,939,061
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 64,850
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,163,724
D. Služby (účtová skupina 51) 361,205
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 284,061
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 208,539
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 71,459
4. Sociální náklady (527, 528) 4,063
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,224
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,312
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,312
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,085
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,600
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 149,095
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,570
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,087
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,769
2. Ostatní náklady (562A) 2,769
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 223
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,095
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,044
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 133,051
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,182
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 31,828
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 354
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 100,869
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016