Vytvořte fakturu

SLOVAKIA okolo sveta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAKIA okolo sveta
IČO 31319599
TIN 2020314516
DIČ SK2020314516
Datum vytvoření 16 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA okolo sveta
Mierové nám. 22
91101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 465 €
Zisk -46 143 €
Kapitál 313 393 €
Vlastní kapitál 226 917 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@televiziatrencin.sk
Telefon(y) 0327434566, 0327440190
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 292,457
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,865
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,865
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,096
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,769
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,455
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 265,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 223,022
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 223,022
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 41,917
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 653
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 863
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 531
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 332
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,137
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,137
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 292,457
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,773
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 186,418
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 225,453
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,035
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,143
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,651
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,886
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,886
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,006
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,532
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,532
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,589
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,327
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 322
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,730
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,506
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,759
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 48,298
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 60,465
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,298
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,167
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,633
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,117
D. Služby (účtová skupina 51) 39,637
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,277
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,779
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,148
4. Sociální náklady (527, 528) 350
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,709
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,551
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,551
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,331
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -42,168
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 544
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,617
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,617
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,617
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,632
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 798
2. Ostatní náklady (562A) 798
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,817
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,015
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,183
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31319599 TIN: 2020314516 DIČ: SK2020314516
 • Sídlo: SLOVAKIA okolo sveta, Mierové nám. 22, 91101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Mierové nám. 22 Trenčín 911 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lokálneho terestriálneho televízneho vysielania v meste Trenčín v zmysle udelenej licencie č. T/126, Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, právoplatnou dňom 13.11.2000
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   03.04.1998Nové sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   02.04.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   11.06.1996Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydávanie a predaj neperiodickej tlače
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   10.06.1996Zrušené sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."
   Nové sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder