Vytvořte fakturu

ASTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASTER
IČO 31319807
TIN 2020328464
DIČ SK2020328464
Datum vytvoření 19 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASTER
Mramorová 4
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 285 837 €
Zisk -66 071 €
Kapitál 665 950 €
Vlastní kapitál -53 848 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245521728, 0903700870
Fax(y) 0245521729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 507,190
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 501,123
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,013
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,956
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,117
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,132
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -431
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 540,146
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 80
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,388
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 236,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,004
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -242,241
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,071
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 540,066
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 381,790
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 49,173
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68,371
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,821
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,845
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,839
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,866
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 773
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,959
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 23,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 285,837
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 182,531
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 87,563
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,133
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,610
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 327,088
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 161,196
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,962
C. Služby (účtová skupina 51) 31,395
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 46,295
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,610
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 47,758
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,000
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 843
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,029
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,251
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,541
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 308
XI. Kurzové zisky (663) 37
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 271
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 24,168
M. Úrokové náklady (562) 23,099
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,058
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -23,860
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -65,111
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -66,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015