Vytvořte fakturu

DEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.08.2016
Basic information
Obchodní název DEA
IČO 31319891
TIN 2020363763
DIČ SK2020363763
Datum vytvoření 19 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEA
Jurigovo nám. 7
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 157 759 €
Zisk -64 348 €
Kapitál 935 537 €
Vlastní kapitál 341 800 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249491611, 0249491613, 0249491617, 0249491619, 0265427862, 0249491614
Fax(y) 0249491622, 0244637611
Date of updating data: 26.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 827,235
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,567
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 481
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 481
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,086
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 793
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 293
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 825,570
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 218,216
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 218,216
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 576,685
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 576,685
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 576,685
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,669
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 645
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,024
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 98
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,235
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 273,732
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 56,596
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 56,596
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,094
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,094
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 798,038
2. Ostatní fondy (427, 42X) 798,038
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -520,648
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -520,648
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -64,348
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,503
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 553,503
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 191,617
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,617
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 332,764
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,060
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,686
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,376
Date of updating data: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,144,752
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,157,759
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,140,462
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,290
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,067
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,940
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,210,754
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 918,724
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,975
D. Služby (účtová skupina 51) 140,124
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 121,571
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 91,529
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,311
4. Sociální náklady (527, 528) 731
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,135
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,155
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,070
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,995
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,929
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,475
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,475
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,473
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,468
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -64,348
Date of updating data: 26.08.2016
Date of updating data: 26.08.2016