Vytvořte fakturu

SPARKS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPARKS
IČO 31319921
TIN 2020314505
DIČ SK2020314505
Datum vytvoření 23 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPARKS
Gagarinova 7/a
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 943 088 €
Zisk 129 053 €
Kapitál 4 950 303 €
Vlastní kapitál 863 540 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248211211, 0248211212, 0248211213, 0248211215
Fax(y) 0248211212
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,682,705
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,386,304
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,246
2. Software (013) - /073, 091A/ 8,246
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 774,734
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 502,431
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 267,237
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,066
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 603,324
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 603,324
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,289,817
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 769,814
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,783
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,514
3. Výrobky (123) - /194/ 528
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 759,989
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,273
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 332
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 32,941
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,158,371
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,146,104
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,146,104
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,267
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,328,359
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,450
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,319,909
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,584
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,312
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 272
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,682,705
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 997,681
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,166
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,834
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,834
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -25,351
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 65,385
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -90,736
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 872,340
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 872,340
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 129,053
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,685,024
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 844,404
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 844,095
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 309
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,836,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 169,609
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,609
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,567,384
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,320
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,100
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,924
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,283
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,283
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,937,724
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,943,088
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,842,883
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 35,443
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,398
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -891
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,202
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,053
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,785,128
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,951,166
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 248,781
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 44,968
D. Služby (účtová skupina 51) 279,274
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 200,579
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 141,501
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,753
4. Sociální náklady (527, 528) 9,325
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,597
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,834
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,834
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,141
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 787
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,001
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,960
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 412,644
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,993
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,540
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 6,540
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 229
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 229
XII. Kurzové zisky (663) 13,224
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,403
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,050
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,590
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 165,550
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 36,497
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,773
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,276
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 129,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31319921 TIN: 2020314505 DIČ: SK2020314505
 • Sídlo: SPARKS, Gagarinova 7/a, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava 20.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marián Gunda 3 983 € (60%) V záhradách 1 Bratislava
  Ing. Agneša Gundová 2 656 € (40%) V záhradách 1 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.03.2005Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj reklamných predmetov
   strojová výroba výšiviek
   zhotovovanie predlôh strojových výšiviek pomocou výpočtovej techniky
   výroba a predaj dámskej, pánskej a detskej konfekcie
   výroba a predaj pracovných odevov, pracovných pomôcok a pracovných doplnkov
   28.09.2004Nové sidlo:
   Gagarinova 7/a Bratislava 821 03
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   23.09.2004Nové obchodné meno:
   SPARKS, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   Noví spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Ing. Agneša Gundová V záhradách 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1994
   22.09.2004Zrušené obchodné meno:
   SPARK"S..., spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   30.01.1997Noví spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   29.01.1997Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kopčianska 6 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   29.11.1996Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   28.11.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 03
   20.07.1994Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kopčianska 6 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   19.07.1994Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kutlíková 17 Bratislava
   Zuzana Beňová Šíravská 8 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Robert Sztarovics Lombardiniho 12 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   SPARK"S..., spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom rôzneho druhu, s výnimkou tovaru, ktorého predaj vyžaduje koncesiu
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďovanie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjekov.
   Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kutlíková 17 Bratislava
   Zuzana Beňová Šíravská 8 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Robert Sztarovics Lombardiniho 12 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava