Vytvořte fakturu

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik
IČO 31320082
TIN 2020328486
DIČ SK2020328486
Datum vytvoření 01 Duben 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik
Pestovateľská 8
82353
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 635 389 €
Zisk 3 049 325 €
Kapitál 9 315 613 €
Vlastní kapitál 3 723 159 €
Kontaktní informace
Email vsep@vsep.sk
Telefon(y) 0243424550, 0243424551
Fax(y) 0243420424
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,102,111
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,162,455
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,162,455
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 572,147
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 283,563
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 289,463
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17,282
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,884,505
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,820
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,720
4. Zvířata (124) - /195/ 100
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,247,218
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,239,997
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,239,997
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,221
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,913,186
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,889,185
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,889,185
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,910
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,091
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,684,281
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,730
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,681,551
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 55,151
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 12,147
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 41,261
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,743
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,102,111
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,468,300
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,780,616
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,780,616
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 27,607
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 298,888
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 298,888
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 140,202
2. Ostatní fondy (427, 42X) 140,202
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,171,662
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,171,662
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,049,325
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,630,792
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,635,339
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 2,547,028
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 2,547,028
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 25,098
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,130
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 42,083
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,555,099
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,932,267
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,932,267
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 2,765,426
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 870
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 136,955
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 55,981
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,662,033
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,567
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 440,354
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 440,354
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,019
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,140
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,879
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,259,077
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,635,389
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,259,077
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 341,018
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,294
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,565,625
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,227,915
D. Služby (účtová skupina 51) 33,713,712
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,858,859
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,231,406
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 20,320
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 580,426
4. Sociální náklady (527, 528) 26,707
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 51,329
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 152,867
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 152,867
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 327,995
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 141,347
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 91,601
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,069,764
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,317,450
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,555
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 34,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,625
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,625
XII. Kurzové zisky (663) 2,930
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 159,643
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 37,400
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 13,273
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,103
2. Ostatní náklady (562A) 11,103
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97,863
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118,088
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,951,676
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 902,351
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 912,252
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -9,901
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,049,325
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016