Vytvořte fakturu

BONUM Informačné technológie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.08.2016
Basic information
Obchodní název BONUM Informačné technológie
IČO 31320112
TIN 2020317123
DIČ SK2020317123
Datum vytvoření 25 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONUM Informačné technológie
Ružová dolina 10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 494 520 €
Zisk 373 853 €
Kapitál 1 112 968 €
Vlastní kapitál 664 931 €
Kontaktní informace
Email bonumit@bonum.sk
Fax(y) 0255423873, 0255561310, 0255568090
Date of updating data: 05.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,277,811
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 35,375
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 35,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,074
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,538
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,763
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,220,543
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 297
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 297
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,528
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 71,837
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,837
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,691
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 250
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 250
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,137,468
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,996
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,135,472
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 21,893
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,484
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 13,409
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,277,811
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 787,791
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 406,635
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 406,635
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 373,853
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 482,738
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,597
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,597
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 145,450
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,878
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,878
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,773
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 82,571
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31,900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,315
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 333,691
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 333,691
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,282
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,282
Date of updating data: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,487,822
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,494,520
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,487,823
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,697
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,014,118
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,036
D. Služby (účtová skupina 51) 91,228
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 855,086
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 694,010
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 146,237
4. Sociální náklady (527, 528) 14,839
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,592
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,553
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,553
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,623
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 480,402
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,362,559
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,122
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,088
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,088
XII. Kurzové zisky (663) 34
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 699
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 689
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 423
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 480,825
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 106,972
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 106,972
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 373,853
Date of updating data: 05.08.2016
Date of updating data: 05.08.2016