Vytvořte fakturu

Herlitz Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název Herlitz Slovakia
IČO 31320121
TIN 2020300117
DIČ SK2020300117
Datum vytvoření 20 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Herlitz Slovakia
Odborárska 52
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 647 747 €
Zisk -218 145 €
Kapitál 2 021 598 €
Vlastní kapitál -94 216 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244461766, 0244461767, 0244461768, 0244461769, 0244637861, 0244637862, 0244644401, 0244644402, 0244
Mobile(y) +421905968055, 0905968055
Fax(y) 0244644402
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,780,186
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 55,872
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 55,872
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,872
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,720,662
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 707,486
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 707,486
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 890,139
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 889,007
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,623
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 434,384
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,132
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 123,037
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,930
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 114,107
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,652
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,652
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,780,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,361
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,167
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,167
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -313,299
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,893
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -358,192
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -218,145
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,092,437
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 473,341
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 469,454
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,118
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,769
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,549,950
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,450,097
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190,683
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,414
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,508
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,998
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,308
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,039
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 69,146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,233
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 49,913
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 110
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 110
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,647,747
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,916,547
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 678,484
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,416
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,826,596
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,403,131
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 82,283
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 45,514
D. Služby (účtová skupina 51) 499,537
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 637,773
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 469,291
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 152,017
4. Sociální náklady (527, 528) 16,465
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,632
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,632
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,411
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 144,759
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -178,849
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 564,566
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,605
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 1,577
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,016
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,014
2. Ostatní náklady (562A) 33,014
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,950
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,052
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,411
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -215,260
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -218,145
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016