Vytvořte fakturu

ContEx - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název ContEx
IČO 31320686
TIN 2020298324
DIČ SK2020298324
Datum vytvoření 01 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ContEx
Grösslingová 49
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 091 394 €
Zisk -1 954 €
Kapitál 1 535 473 €
Vlastní kapitál 1 401 455 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.contex.sk/
Mobile(y) +421903425296, +421903031349, +421902342437, +421903531589
Fax(y) 0244452175
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,614,466
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 530,618
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 113,162
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,909
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 68,270
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,034
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,949
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 417,456
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 417,456
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,074,281
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,540
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38,540
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 600,468
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 86,688
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,688
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 229
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 513,551
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 435,273
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,503
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 432,770
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,567
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 9,567
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,614,466
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,440,012
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 44,812
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 44,812
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 51,428
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,428
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,283,728
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,094,292
2. Ostatní fondy (427, 42X) 189,436
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61,998
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 61,998
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,954
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,454
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,246
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,246
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 124,624
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 67,314
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,314
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,845
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,745
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,895
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,694
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,260
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,260
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,324
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,091,394
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,088,622
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 972
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,091,305
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 152,282
D. Služby (účtová skupina 51) 480,069
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 445,381
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 323,506
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 113,759
4. Sociální náklady (527, 528) 8,116
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,511
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,928
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,928
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,954
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,088
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 89
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 456,271
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,673
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 45
XII. Kurzové zisky (663) 4,628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,829
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 2,812
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,017
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 844
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 933
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,887
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,954
Date of updating data: 04.07.2016