Vytvořte fakturu

PHARMA GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PHARMA GROUP
IČO 31320911
TIN 2020293748
DIČ SK2020293748
Datum vytvoření 02 Duben 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PHARMA GROUP
SNP 150
90873
Veľké Leváre
Financial information
Prodej a příjem 11 678 444 €
Zisk 61 780 €
Kapitál 11 870 106 €
Vlastní kapitál 3 888 682 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347794390, +421347794391, +421347794392
Fax(y) 0347794390, 0455332448
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,833,344
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,289,450
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 187,881
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 110,647
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 40,134
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 37,100
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 979,100
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 57,259
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 482,179
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 439,662
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 122,469
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 62,719
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 33,750
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 26,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,498,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 345,973
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 991
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 344,982
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,886,738
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,393,386
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,393,386
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,753
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 439,599
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 266,281
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 116,429
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 149,852
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 44,902
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,975
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 38,523
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,404
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,833,344
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,916,942
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,500,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,500,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 378,262
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 378,262
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,506,752
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,506,752
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 37,160
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 37,160
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 432,348
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 468,660
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,312
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,780
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,916,135
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 141,763
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 117,601
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,289
12. Odložený daňový závazek (481A) 19,873
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 461,250
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,258,986
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,047,691
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,047,691
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 74,113
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,148
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,164
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,870
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 49,136
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,136
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,005,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 267
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 267
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,678,444
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,678,444
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,423,162
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 96,087
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 132,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,862
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,511,237
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,072,846
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 125,368
D. Služby (účtová skupina 51) 1,276,409
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,217,651
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 812,534
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 112,066
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 259,369
4. Sociální náklady (527, 528) 33,682
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,437
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 295,928
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 295,928
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 42,708
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 173,654
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 285,236
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 167,207
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,044,626
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 45,623
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 44,444
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 44,444
XII. Kurzové zisky (663) 1,179
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81,692
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 70,313
2. Ostatní náklady (562A) 70,313
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,835
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,544
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,069
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 131,138
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 69,358
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 66,789
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,569
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015