Vytvořte fakturu

KULLA SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KULLA SK
IČO 31321003
TIN 2020902785
DIČ SK2020902785
Datum vytvoření 08 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KULLA SK
Trnavská cesta 110/B
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 648 977 €
Zisk 2 506 €
Kapitál 5 479 €
Vlastní kapitál 5 449 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 251,119
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,326
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,326
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,326
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,446
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,596
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,596
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,450
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,450
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 126,726
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 126,726
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 116,493
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,233
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,674
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,674
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 31,347
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 16,347
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 15,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 251,119
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,955
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,191
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,191
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,506
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,164
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 203
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 203
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 242,961
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 148,182
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,182
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,736
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,751
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,756
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,306
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 648,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 482,094
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 166,361
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 522
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 643,103
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 303,362
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,417
D. Služby (účtová skupina 51) 232,163
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 52,095
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,152
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,959
4. Sociální náklady (527, 528) 1,984
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,685
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,089
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,089
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 292
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,874
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,513
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 181
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 180
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,027
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,023
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,846
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,028
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,522
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,522
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,506
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015