Vytvořte fakturu

STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA
IČO 31321283
TIN 2020314527
DIČ SK2020314527
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 645 762 €
Zisk 19 606 €
Kapitál 3 375 675 €
Vlastní kapitál 2 466 266 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253631172, +421253416021, +421253416020, +421253631173, +421253416018, +421253416023, +421253416019, +421253413357
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,460,936
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,331,799
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,997,121
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,925,762
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,047
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 58,312
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 334,678
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 334,678
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,093,527
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47,114
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47,114
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 703,815
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 696,037
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 696,037
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,868
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,910
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 342,598
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 998
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 341,600
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 35,610
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,961
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 33,649
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,460,936
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,525,791
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,497,468
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,497,468
A.II. Emisní ážio (412) 374
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 449,577
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 449,577
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 283,713
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 283,713
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -575,545
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -575,545
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,149,402
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,149,402
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,606
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 935,145
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 795,290
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 794,930
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 360
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 135,470
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,392
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,392
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 854
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,488
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,924
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,232
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,580
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,385
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 645,762
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 623,872
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,635
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,255
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 632,519
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 210,753
D. Služby (účtová skupina 51) 186,381
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 100,418
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,056
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1,160
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,094
4. Sociální náklady (527, 528) 4,108
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 90,396
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 30,606
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 30,606
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 383
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 218
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,364
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,243
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 226,738
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52,788
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 52,400
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 139
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 139
XII. Kurzové zisky (663) 216
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 33
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,694
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 39,919
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 707
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,094
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,337
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,731
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,731
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,606
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016