Vytvořte fakturu

T - Klima - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T - Klima
IČO 31321291
TIN 2020297499
DIČ SK2020297499
Datum vytvoření 31 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T - Klima
Rybničná 40/F
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 006 858 €
Zisk 34 930 €
Kapitál 474 321 €
Vlastní kapitál 412 037 €
Kontaktní informace
Email t-klima@t-klima.sk
Telefon(y) 0248269261
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 838,483
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 155,069
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 139,595
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,720
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 51,053
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78,590
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 232
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 15,474
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 15,474
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 682,193
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,467
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,467
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 100,862
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 100,862
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,862
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 494,154
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 463,426
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 463,426
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 29,100
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,628
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,710
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 302
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,408
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 838,483
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 446,966
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 106,858
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 297,875
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 297,875
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,930
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 391,517
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 62,430
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 60,353
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 533
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,544
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,403
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 3,403
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 226,254
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 127,442
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,442
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 9,102
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,086
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,528
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,280
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,816
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,286
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 24,971
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 65,173
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 997,145
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,006,858
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 997,145
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,914
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,799
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 963,882
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 476,049
D. Služby (účtová skupina 51) 249,445
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 215,488
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 154,634
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 7,547
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,472
4. Sociální náklady (527, 528) 4,835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,934
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,056
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,056
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,142
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,768
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,976
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 271,651
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 486
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 474
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 474
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 899
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 538
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 538
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 358
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -413
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,563
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,633
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,214
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -6,581
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,930
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015