Vytvořte fakturu

Slovenská Grafia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název Slovenská Grafia
IČO 31321470
TIN 2020363653
DIČ SK2020363653
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenská Grafia
Pekná cesta 6
83403
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 762 148 €
Zisk 1 161 774 €
Kapitál 64 997 462 €
Vlastní kapitál 33 378 598 €
Kontaktní informace
Email grafia@grafia.sk
Telefon(y) 0249493111, 0249493500, 0249493801
Fax(y) 0249493500
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,531,457
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,951,074
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 56,508
2. Software (013) - /073, 091A/ 17,775
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 38,733
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,270,219
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,129,400
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,240,201
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,326,478
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 59,857
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 494,283
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 20,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 16,624,347
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,624,347
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,436,078
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,427,542
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,712,197
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,715,345
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,234,171
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,162,054
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,285,556
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,876,498
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 278
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71,839
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 53,153
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 53,153
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 721,212
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,136
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 710,076
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 144,305
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,853
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 75,657
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 63,795
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,531,457
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,698,869
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,409,181
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,409,181
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 660,402
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,250,990
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,250,990
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 11,187,694
2. Ostatní fondy (427, 42X) 11,187,694
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 28,828
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,828
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,161,774
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,930,293
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,763,330
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 4,900,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,997
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 483,472
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,358,861
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 187,683
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 187,683
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,314,345
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,109,170
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,551,659
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,428
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,503,231
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 23,333
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 400,566
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 233,755
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 739,597
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160,260
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 408,880
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 210,767
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 198,113
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,146,885
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 902,295
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 902,295
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 91,586,779
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 91,762,148
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 79,284,411
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,787
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 107,471
V. Aktivace (účtová skupina 62) 67,957
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,455,877
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,813,645
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,706,031
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,139,769
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 5,000
D. Služby (účtová skupina 51) 8,792,844
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,293,706
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,875,397
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 945,883
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,025,992
4. Sociální náklady (527, 528) 446,434
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 104,624
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,105,625
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,105,625
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,453,728
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 425,521
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,385,214
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,056,117
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,555,013
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50,099
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 59
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 59
XII. Kurzové zisky (663) 41,931
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 8,109
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 591,949
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 418,234
2. Ostatní náklady (562A) 418,234
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22,823
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150,892
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -541,850
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,514,267
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 352,493
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 313,748
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 38,745
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,161,774
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016