Vytvořte fakturu

TERMSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Obchodní název TERMSTAV
IČO 31321607
TIN 2020313482
DIČ SK2020313482
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TERMSTAV
Sedlárska 5
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 656 €
Zisk -649 688 €
Vlastní kapitál 396 341 €
Kontaktní informace
Email termstav@termstav.sk
Telefon(y) 0265316662
Fax(y) 0265316707
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,207,018
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,030,184
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 979,069
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 181,913
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 755,557
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,599
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 51,115
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 51,115
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 177,575
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 111,611
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 112,437
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,437
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 380
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 9,689
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -10,895
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 20,400
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 20,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,564
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45,530
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -741
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) -741
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,207,018
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -833,471
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 408,442
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 408,442
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 81,770
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 81,770
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 92,158
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 424,325
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -332,167
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,415,841
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,040,489
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,947
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23,667
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,280
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,995,680
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,369,808
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,369,808
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 872
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 111,427
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 223,948
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 206,656
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82,969
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,862
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,862
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 102,115
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 116,656
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 115,379
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,277
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 751,431
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 84,438
D. Služby (účtová skupina 51) 415,383
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 147,117
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 111,835
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,149
4. Sociální náklady (527, 528) 10,133
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,522
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 54,132
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 54,132
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,839
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -634,775
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -384,442
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 570
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 570
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 570
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,483
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,855
2. Ostatní náklady (562A) 4,855
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,628
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,913
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -649,688
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -649,688
Date of updating data: 08.06.2016