Vytvořte fakturu

TERMOTECHNA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.11.2015
Basic information
Obchodní název TERMOTECHNA
IČO 31321631
TIN 2020313449
DIČ SK2020313449
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TERMOTECHNA
Staviteľská 3
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 691 852 €
Zisk 178 616 €
Kapitál 3 701 248 €
Vlastní kapitál 2 966 121 €
Kontaktní informace
Email machalik@termotechna.sk
Telefon(y) 0244871096, 0244871095, 0244871098
Mobile(y) 0907471271
Fax(y) 0244871099
Date of updating data: 25.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,653,084
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 352,573
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 352,573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,688
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 312,425
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 37,460
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,298,449
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 415,308
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 402,966
4. Zvířata (124) - /195/ 750
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 11,592
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,401,344
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 900,997
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 900,997
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,712
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 489,635
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,481,797
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,524
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,470,273
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,062
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,062
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,653,084
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,133,237
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,817,040
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,817,040
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 285,250
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 566,548
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 566,548
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 88,817
2. Ostatní fondy (427, 42X) 88,817
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 196,966
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,966
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178,616
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,847
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,327
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,327
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 441,315
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 326,237
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,237
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,774
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 886
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 76,424
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,092
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 902
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 65,205
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,205
Date of updating data: 25.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,312,016
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,691,852
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,286,119
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,898
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,211
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371,624
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,463,324
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 786,682
D. Služby (účtová skupina 51) 1,304,354
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,110,929
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,515,507
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 527,877
4. Sociální náklady (527, 528) 67,545
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,705
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 76,002
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 76,002
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 37,545
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 28,771
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,336
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 228,528
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,220,981
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,542
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 2,823
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 2,823
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12,695
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12,695
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,066
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,613
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,453
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,476
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 235,004
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 56,388
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 56,388
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178,616
Date of updating data: 25.11.2015
Date of updating data: 25.11.2015