Vytvořte fakturu

G E O D É Z I A Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název G E O D É Z I A Bratislava
IČO 31321704
TIN 2020335515
DIČ SK2020335515
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo G E O D É Z I A Bratislava
Pekná cesta 15
83404
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 484 353 €
Zisk 66 947 €
Kapitál 2 115 154 €
Vlastní kapitál 865 008 €
Kontaktní informace
Email geodezia@geodezia-ba.sk
Telefon(y) 0244885142, 0918754429
Fax(y) 0244680672
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,154,298
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 670,033
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,153
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,153
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 663,880
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 663,880
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,476,212
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 765
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 765
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,217
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,217
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,217
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,382,358
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 176,914
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,914
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,198,215
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,229
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 86,872
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,730
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 83,142
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,053
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,481
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,572
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,154,298
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 924,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 850,157
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 850,157
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 713
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,845
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,845
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -6,214
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -6,214
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,634
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,634
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,947
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,230,216
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,407
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 367
12. Odložený daňový závazek (481A) 24,040
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 8,144
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 8,144
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 502,960
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 321,610
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,048
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,562
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,980
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,206
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,110
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,076
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,978
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,547
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,278
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 663,880
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 587,384
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 484,353
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 587,384
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -111,922
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,767
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,124
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 712,400
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,253
D. Služby (účtová skupina 51) 131,432
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 478,340
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 327,038
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1,992
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 120,546
4. Sociální náklady (527, 528) 28,764
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,269
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,689
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,689
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 169
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,323
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,925
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -228,047
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 293,777
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 552,654
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 59,944
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 59,902
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 42
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 492,710
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 237,868
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 193,933
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,142
2. Ostatní náklady (562A) 36,142
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,793
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 314,786
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 86,739
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19,792
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,922
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 16,870
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,947
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016