Vytvořte fakturu

POLIANKY Business Center - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Obchodní název POLIANKY Business Center
IČO 31321780
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo POLIANKY Business Center
Polianky 5
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 275 221 €
Zisk 19 178 €
Kapitál 764 396 €
Vlastní kapitál 675 729 €
Kontaktní informace
Email ppb@ppba.sk
webové stránky http://www.ppba.sk
Telefon(y) +421264369449, +421264367365, +421264369986, +421264367367, +421264367421
Mobile(y) +421949159479
Fax(y) 0264533531
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 796,792
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 618,019
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 618,019
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 98,179
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 491,154
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,686
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 177,677
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,723
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,575
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,575
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 148
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 140,891
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 363
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 140,528
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,096
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,092
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 796,792
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 693,341
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 548,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 550,322
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -2,158
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 104,875
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,407
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,407
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 -2,158
2. Ostatní fondy (427, 42X) -2,158
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,875
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,300
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -21,425
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,178
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,451
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 71,459
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,739
12. Odložený daňový závazek (481A) 63,720
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,582
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,819
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,819
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,364
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,922
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,429
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,410
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 274,495
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 275,221
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 84,113
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 190,381
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 677
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,562
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,727
D. Služby (účtová skupina 51) 47,802
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 152,497
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 110,939
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 6,960
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,903
4. Sociální náklady (527, 528) 3,695
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,214
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,485
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,485
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,837
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,659
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,965
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 601
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 601
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 601
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,657
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,657
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,056
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,603
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,425
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,098
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,327
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,178
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016