Vytvořte fakturu

ELSINCO Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELSINCO Slovensko
IČO 31321810
TIN 2020344909
DIČ SK2020344909
Datum vytvoření 23 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELSINCO Slovensko
Kudlákova 4
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 394 107 €
Zisk 97 296 €
Kapitál 60 305 €
Vlastní kapitál 41 593 €
Kontaktní informace
Email office@elsinco.sk
webové stránky http://www.elsinco.sk
Telefon(y) +421264284165, +421264284454, +421264530048
Mobile(y) +421905714116
Fax(y) 0264284454
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 294,387
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 202
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 202
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 293,420
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,683
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 198,084
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 198,034
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 198,034
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 90,653
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 90,543
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 765
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 765
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 294,387
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 138,889
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,284
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,310
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,310
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,402
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 34,971
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,569
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,296
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,498
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,115
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,115
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 151,074
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 99,090
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,090
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 540
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,576
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,309
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 391,895
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 394,107
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 391,895
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,212
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 276,472
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 226,248
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,620
D. Služby (účtová skupina 51) 21,893
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,360
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,665
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,104
4. Sociální náklady (527, 528) 591
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 170
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 59
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 59
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,122
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,635
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,346
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 468
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 459
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,847
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,277
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 570
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,379
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 116,256
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 97,296
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31321810 TIN: 2020344909 DIČ: SK2020344909
 • Sídlo: ELSINCO Slovensko, Kudlákova 4, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Dufek Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02 06.10.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Dufek 16 597 € (100%) Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.08.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Dufek Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Dufek Rovniankova 2475/7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 06.10.1999
   14.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Firma Elsinco Ges.m.b.H. Breitenfurterstrasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Dufek Hodálova 8 Bratislava 841 05
   02.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Günter Schneider Hilschergasse 4/19 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod záhradami 64 Bratislava
   02.06.2000Nové obchodné meno:
   ELSINCO Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Günter Schneider Hilschergasse 4/19 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod záhradami 64 Bratislava
   01.06.2000Zrušené obchodné meno:
   ELSINCO Slovensko s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 844 15
   06.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Dufek Hodálova 8 Bratislava 841 05
   05.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   20.08.1998Noví spoločníci:
   Firma Elsinco Ges.m.b.H. Breitenfurterstrasse 13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   19.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Firma Elsinco G.m.b.H. Rotenmühlgasse 11 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   ELSINCO Slovensko s r.o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 844 15
   30.09.1996Zrušené obchodné meno:
   Elsinco Bratislava spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   10.03.1995Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   prenájom meracích prístrojov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   konzultačná a poradenská činkosť v oblasti elektroniky
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť v anglickom a nemeckom jazyku
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fusek Závadská 14 Bratislava 831 06
   09.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Franz Lewitsch Tolstojgasse 25 Viedeň Rakúska republika
   23.04.1992Nové obchodné meno:
   Elsinco Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj ( obchod s tovarom, na ktorý savyžaduje osobitné povolenie možno vykonávaťlen s týmto povolením )
   Noví spoločníci:
   Firma Elsinco G.m.b.H. Rotenmühlgasse 11 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Franz Lewitsch Tolstojgasse 25 Viedeň Rakúska republika