Vytvořte fakturu

Špeciálne izolácie Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.12.2015
Basic information
Obchodní název Špeciálne izolácie Bratislava
IČO 31321861
TIN 2020314549
DIČ SK2020314549
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Špeciálne izolácie Bratislava
Staviteľská 1/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 641 940 €
Zisk -30 076 €
Kapitál 1 602 930 €
Vlastní kapitál 1 022 312 €
Kontaktní informace
Email office@specialneizolacie.sk
webové stránky http://www.specialneizolacie.sk
Telefon(y) +421243292703, +421243293649, +421243296768, +421243411300, +421244888744, +421243291300, +421244888746
Fax(y) 0243293649
Date of updating data: 03.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,345,050
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 263,017
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 263,017
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 114,924
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 137,053
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,040
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,080,740
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 121,610
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 121,610
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 582,951
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 567,827
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 567,827
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,333
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 791
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 376,179
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,704
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 356,475
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,293
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,293
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,345,050
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 992,236
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 686,154
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 686,154
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 137,231
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 137,231
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 198,927
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 503,711
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -304,784
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,076
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,814
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,163
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 671
12. Odložený daňový závazek (481A) 16,492
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 324,251
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 250,049
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250,049
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 837
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,780
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,855
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,730
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,400
Date of updating data: 03.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,641,940
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,624,737
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,186
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,017
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,669,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 877,220
D. Služby (účtová skupina 51) 440,521
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 287,405
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 208,393
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 72,325
4. Sociální náklady (527, 528) 6,687
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,853
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,958
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,958
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 288
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,996
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,301
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 306,996
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,337
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,385
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,385
XII. Kurzové zisky (663) 398
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 13,554
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,470
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 224
2. Ostatní náklady (562A) 224
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13,240
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,006
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 867
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,434
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,642
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,942
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 700
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,076
Date of updating data: 03.12.2015
Date of updating data: 03.12.2015