Vytvořte fakturu

VUKI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název VUKI
IČO 31321895
TIN 2020291691
DIČ SK2020291691
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VUKI
Rybničná 38
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 065 373 €
Zisk -303 586 €
Kapitál 9 904 249 €
Vlastní kapitál 7 418 169 €
Kontaktní informace
Email vuki@vuki.sk
webové stránky http://www.vuki.sk
Telefon(y) +421249213132, +421244881065, +421244889909, +421244881041, +421244881012, +421244882842, +421249213202, +421244882986
Fax(y) 0244881041
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,409,072
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,068,668
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,556
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 26,556
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,555,809
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,213,088
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,020,305
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,312,991
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,805
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,620
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 486,303
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 99,582
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 386,721
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,281,268
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,437,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 611,825
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 237,857
3. Výrobky (123) - /194/ 543,416
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,363
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 42,920
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 42,920
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,688,578
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,679,253
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,679,253
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,325
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 112,309
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 105,152
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 59,136
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 59,136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,409,072
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,049,232
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,612,827
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,612,827
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,122,571
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,122,571
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 617,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 617,420
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -303,586
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,295,417
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 163,011
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,651
12. Odložený daňový závazek (481A) 158,360
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 400,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 861,921
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 651,911
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 651,911
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,578
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 68,606
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 45,499
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,108
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 219
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 37,757
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,757
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 481,872
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 350,856
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 64,423
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 42,199
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 22,224
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,065,373
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,233,079
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,451,022
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 147,352
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 20,181
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 53,286
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160,453
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,401,830
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,448,514
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,915,284
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 193,712
D. Služby (účtová skupina 51) 912,620
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,361,530
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 919,032
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 50,920
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 348,932
4. Sociální náklady (527, 528) 42,646
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40,950
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 479,997
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 479,997
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) -686
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,153
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,756
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -336,457
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,381,504
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,501
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,098
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,098
XII. Kurzové zisky (663) 7,403
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,851
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 26,705
2. Ostatní náklady (562A) 26,705
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9,495
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,651
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,350
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -384,807
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -81,221
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,088
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -84,309
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -303,586
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31321895 TIN: 2020291691 DIČ: SK2020291691
 • Sídlo: VUKI, Rybničná 38, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Danica Fleischerová predseda Brečtanová 13008/4B Bratislava 831 01 12.04.2011
  Ing. Rastislav Malátek člen Račianska 1511/35 Bratislava 831 02 06.06.2014
  Ing. Jozef Tóth člen Pod záhradami 9 Bratislava 841 01 11.05.2010
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Malátek - člen Račianska 1511/35 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 06.06.2014
   24.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. - člen predstavenstva Čárskeho 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.05.2013
   27.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. - člen predstavenstva Čárskeho 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.05.2013
   26.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , PhD. - člen predstavenstva Tomášikova 177/31 Bratislava 821 01
   31.05.2012Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   30.05.2012Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   05.05.2012Nové sidlo:
   Nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   04.05.2012Zrušené sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   13.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - predseda Brečtanová 13008/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.04.2011
   12.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2011
   07.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2011
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.01.2010
   10.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tóth - člen predstavenstva Pod záhradami 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.05.2010
   09.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Radoslav Hajdúch - člen Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.05.2009
   13.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.01.2010
   12.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Tomko - predseda Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Radoslav Hajdúch - člen Rovinka 268 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 07.05.2009
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - člen Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   03.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Danica Fleischerová - člen Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   Ing. Vladimír Tomko - predseda Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.03.2009
   02.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04
   Ing. Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , PhD. - člen predstavenstva Tomášikova 177/31 Bratislava 821 01
   17.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Verbich , CSc. - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava
   09.06.2006Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových súborov a elektroizolačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Pod Rovnicami 65 Bratislava 841 04
   Ing. Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   08.06.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových strojov, elektroizolačných materiálov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   17.08.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   konzultačná, poradenská činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov, izolačných systémov a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových strojov, elektroizolačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tomko - člen predstavenstva Vajnorská 28 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.07.2004
   16.08.2004Zrušeny predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov a vodičov, káblových súborov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   autorizované skúšobníctvo
   tvorba a využitie prierezových informačných fondov
   špecializovaná maloobjemová výroba
   tuzemská a zahraničná obchodná činnosť najmä vlastných aktivít
   konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Sobolovský - člen predstavenstva Justičná 1 Bratislava
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - predseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. - člen predstavenstva Furdekova 11 Bratislava
   23.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda predstavenstva H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   16.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   15.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   20.12.2000Nové predmety činnosti:
   odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   19.12.2000Zrušeny predmety činnosti:
   odborné vzdelávacie činnosti
   09.03.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda predstavenstva H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda predstavenstva Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský - člen predstavenstva Justičná 1 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   07.05.1996Nové obchodné meno:
   VUKI a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   06.05.1996Zrušené obchodné meno:
   VÚKI a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť pri výkone povolania patentového zástupcu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Blaškovič Jasovská 9 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kán Wolkrova 25 Bratislava
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   21.01.1994Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Blaškovič Jasovská 9 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kán Wolkrova 25 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. Silvánska 3 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   20.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. Černyševského 39 Bratislava
   22.04.1992Nové obchodné meno:
   VÚKI a.s.
   Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj káblov a vodičov, káblových súborov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov
   autorizované skúšobníctvo
   odborné vzdelávacie činnosti
   tvorba a využitie prierezových informačných fondov
   špecializovaná maloobjemová výroba
   tuzemská a zahraničná obchodná činnosť najmä vlastných aktivít
   konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov
   činnosť pri výkone povolania patentového zástupcu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Malátek , CSc. - predseda Meličkovej 23 Bratislava
   Ing. Dušan Matulay , CSc. - podpredseda Silvánska 3 Bratislava
   Ing. Branislav Sobolovský Justičná 1 Bratislava
   Ing. Otto Verbich , CSc. Černyševského 39 Bratislava