Vytvořte fakturu

Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Obchodní název Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb
IČO 31321917
TIN 2020344898
DIČ SK2020344898
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb
Staré grunty 61
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 208 553 €
Zisk 5 035 €
Kapitál 1 379 245 €
Vlastní kapitál 1 281 389 €
Kontaktní informace
Email iposs@iposs.sk
Telefon(y) 0265423839
Fax(y) 0265429322
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 967,190
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 967,190
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,526
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 370,919
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 55,574
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,010
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 308,611
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,338,109
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,277,163
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 924,834
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 924,834
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29,840
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 119,323
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 198,131
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,035
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,946
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,831
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 3,128
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,623
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,484
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,406
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,841
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,892
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 12,364
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 208,553
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 195,819
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,724
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,008
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 202,634
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,188
C. Služby (účtová skupina 51) 17,532
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 109,359
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,833
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 39,516
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -11,822
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,028
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,919
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,823
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 300
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 300
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 167
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 167
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 133
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,052
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,017
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,035
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016