Vytvořte fakturu

DOPRAVOPROJEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název DOPRAVOPROJEKT
IČO 31322000
TIN 2020524770
DIČ SK2020524770
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DOPRAVOPROJEKT
83203
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 504 994 €
Zisk 1 329 274 €
Kapitál 15 804 342 €
Vlastní kapitál 7 277 151 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250234111, 0250234436, 0250234511
Fax(y) 0250234555
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,826,134
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,777,536
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,139
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,139
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,331,070
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 183,825
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,811,686
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 317,159
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 18,400
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 436,327
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 65,504
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 370,823
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,873,666
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,863,061
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,078
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,845,983
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 78,956
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 78,956
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,956
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,250,409
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,237,227
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,224
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 322,621
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,880,382
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,182
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,681,240
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,063
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,664,177
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 174,932
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 78,710
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 93,826
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,396
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,826,134
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,848,847
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,956,530
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,956,530
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 51,816
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 659,654
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 659,654
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,851,573
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,851,573
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,329,274
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,977,232
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 231,551
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 83,232
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 83,232
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 50,194
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 52,751
12. Odložený daňový závazek (481A) 45,374
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 317,999
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 317,999
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,177,079
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,915,973
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,462
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,728,511
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 114,492
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 229,712
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 261,651
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 577,971
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,280
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250,603
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 228,923
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,680
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 55
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 55
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,521,432
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,504,994
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,521,432
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,130,735
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 93,507
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,790
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,809,146
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 433,739
D. Služby (účtová skupina 51) 15,190,956
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,587,767
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,781,910
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 96,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,473,244
4. Sociální náklady (527, 528) 236,613
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 46,120
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 235,621
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 235,621
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66,711
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 94,080
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 154,152
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,695,848
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,766,002
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,195
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 311
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 311
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 949
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 936
XII. Kurzové zisky (663) 935
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,692
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,459
2. Ostatní náklady (562A) 6,459
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 468
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,765
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,497
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,678,351
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 349,077
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 442,530
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -93,453
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,329,274
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016