Vytvořte fakturu

VUCHT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Obchodní název VUCHT
IČO 31322034
TIN 2020332611
DIČ SK2020332611
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VUCHT
Nobelova 34
83603
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 447 500 €
Zisk 365 952 €
Kapitál 5 712 358 €
Vlastní kapitál 2 415 575 €
Kontaktní informace
Email plehocky@vucht.sk
Telefon(y) 0244258558, 0317753020, 0918609500, 0918609519
Mobile(y) 0918609519
Fax(y) 0244258558, 0317753020
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,334,773
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,709,262
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,891
2. Software (013) - /073, 091A/ 16,235
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 4,656
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,688,371
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 688,185
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,043,723
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,927,687
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,837
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,939
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,589,730
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 190,059
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,912
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 107,876
3. Výrobky (123) - /194/ 46,271
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 84,801
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 84,801
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,034,870
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 785,112
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 785,112
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 246,058
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,700
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 59,435
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 7,650
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 51,785
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 220,565
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,671
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 211,894
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 35,781
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,554
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 31,227
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,334,773
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,795,492
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,015,008
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,015,008
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 99,715
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 74,567
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 74,567
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -759,750
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -759,750
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 365,952
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,376,281
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 63,559
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 56,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 56,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,559
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 136,003
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 136,003
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,909,340
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 506,316
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 502,965
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,351
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 950,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 192,842
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 96,585
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,887
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,710
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 267,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 75,420
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 191,959
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 163,000
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 163,000
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,345,909
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,447,500
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 362,398
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,873,237
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 110,274
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,347
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,244
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,995,801
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 422,487
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 11,661
D. Služby (účtová skupina 51) 602,743
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,389,816
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,712,717
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 588,494
4. Sociální náklady (527, 528) 88,605
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,424
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 493,801
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 493,801
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,920
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,431
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,518
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 451,699
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,309,018
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 249
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 243
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,381
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 25,926
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 23,242
2. Ostatní náklady (562A) 2,684
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,656
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,799
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 413,567
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 47,615
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 79,904
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -32,289
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 365,952
Date of updating data: 14.06.2016
Date of updating data: 14.06.2016