Vytvořte fakturu

LINEA, investičné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LINEA, investičné družstvo
IČO 31322247
TIN 2020318685
DIČ SK2020318685
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Družstvo
Sídlo LINEA, investičné družstvo
Drieňová 34
82616
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 942 947 €
Zisk 2 377 968 €
Kapitál 8 846 898 €
Vlastní kapitál 8 689 598 €
Kontaktní informace
Email linea@lineask.sk
Telefon(y) 0243291163, 0243420202
Mobile(y) 0905864738
Fax(y) 0243420202, 0243291163
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,873,948
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,662,657
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,524,447
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,581,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 844,165
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 94,315
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,167
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 138,210
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 107,231
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 30,979
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,173,210
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 65,434
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,434
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,846
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,949
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,949
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 156
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,741
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,069,930
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,548
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,067,382
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 38,081
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,616
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 36,465
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,873,948
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,066,991
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 661,569
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 661,569
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,958,393
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,958,393
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 30,979
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 30,979
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,038,082
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,245,254
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -207,172
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,377,968
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 776,678
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 59
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 59
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 776,619
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106,916
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,916
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,764
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,096
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 656,679
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,164
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 30,279
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 30,279
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 558,561
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,942,947
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 558,461
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,341,234
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,152
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 977,724
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 114
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,556
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 292,464
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 107,424
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,831
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,998
4. Sociální náklady (527, 528) 1,595
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,627
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 217,101
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 217,101
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 211,459
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 42,991
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,988
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,965,223
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 239,427
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83,392
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 83,392
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 83,392
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,691
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,691
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 77,701
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,042,924
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 664,956
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 664,956
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,377,968
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31322247 TIN: 2020318685 DIČ: SK2020318685
 • Sídlo: LINEA, investičné družstvo, Drieňová 34, 82616, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Zubaľ predseda V záhradách 6 Bratislava 811 01 17.02.2005
  Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava 831 04 17.02.2005
  Igor Zubaľ člen Martinengova 28 Bratislava 811 02 21.04.2005
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ivan Zubaľ - predseda predstavenstva V záhradách 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.02.2005
   Igor Zubaľ - člen predstavenstva Martinengova 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.04.2005
   23.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Zubaľ Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.02.2005
   Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.02.2005
   17.02.2005Nové obchodné meno:
   LINEA, investičné družstvo
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 826 16
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické, organizačné a účelové poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   realitná kancelária - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
   vydávanie neperiodických publikácií, kníh a videokaziet
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.02.2005
   Ivan Zubaľ Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.02.2005
   Ivan Zubaľ V záhradách 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.02.2005