Vytvořte fakturu

GEOCOMPLEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název GEOCOMPLEX
IČO 31322638
TIN 2020389910
DIČ SK2020389910
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo GEOCOMPLEX
Grösslingová 45
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 829 708 €
Zisk 2 220 405 €
Kapitál 4 449 601 €
Vlastní kapitál 3 058 459 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245520478, +421245244892
Fax(y) 0245243428
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,755,792
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 242,923
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 231,786
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 176,260
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,914
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,612
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 11,137
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,498
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,512,770
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,488,471
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,475,108
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,475,108
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,363
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,299
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,343
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,956
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 99
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,755,792
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,363,408
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,770,896
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,770,896
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 35,212
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -502
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -502
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -662,603
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -662,603
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,220,405
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,392,384
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,331,786
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,327,756
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,016
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,256
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,230
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,230
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,867
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,460
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,251
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,448
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,921
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,921
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,421
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 47,277
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,829,708
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 47,277
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,668
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,780,763
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,327,941
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,925
D. Služby (účtová skupina 51) 127,666
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,469
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,556
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 20,774
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,209
4. Sociální náklady (527, 528) 1,930
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,275
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,372
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,372
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,835
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,054,399
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -498,233
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -99,314
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,382,615
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 4,749,100
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,633,514
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,670,780
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 4,669,108
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 156
2. Ostatní náklady (562A) 156
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 47
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,469
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,711,835
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,213,602
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -6,803
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,404
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -15,207
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,220,405
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016