Vytvořte fakturu

D O M E S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D O M E S
IČO 31322751
TIN 2020351894
DIČ SK2020351894
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo D O M E S
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 777 636 €
Zisk -20 541 €
Kapitál 6 383 437 €
Vlastní kapitál 5 591 077 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263810908, 0263811162, 0263838270, 0263810269, 0263838336, 0263838438, 0263838484
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,282,041
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,592,454
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,395,813
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,122,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,266,672
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,202
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,196,641
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,196,641
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,659,360
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,556,238
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 51,442
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,442
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,504,796
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,501
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,501
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,501
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,522
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,888
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,634
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,227
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,065
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 24,162
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,282,041
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,736,273
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,380,858
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,380,858
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27,147
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,147
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,651,191
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 437,768
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,088,959
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,541
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,049
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 179
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 179
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 121,713
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 349,581
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 312,862
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,862
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,876
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,991
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,852
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,216
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,216
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,360
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,719
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 767,058
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 777,636
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 767,058
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,578
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,218
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 163,382
D. Služby (účtová skupina 51) 161,148
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 292,766
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 213,817
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 68,763
4. Sociální náklady (527, 528) 10,186
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 44,233
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 140,904
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 140,904
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,785
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,582
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 442,528
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,489
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 11,980
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 11,980
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29,509
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29,509
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,567
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,321
2. Ostatní náklady (562A) 4,321
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,240
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,922
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,660
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015