Vytvořte fakturu

VUPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Obchodní název VUPEX
IČO 31322891
TIN 2020313438
DIČ SK2020313438
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VUPEX
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 865 277 €
Zisk 333 616 €
Kapitál 1 739 388 €
Vlastní kapitál 1 069 071 €
Kontaktní informace
Email vupex@vupex.sk
Telefon(y) 0258101341, 0258101351
Fax(y) 0258101344
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,246,385
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,417,280
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 559,943
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 490,762
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,181
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 857,337
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,432
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 782,905
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 66,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,827,682
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,932,828
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 195
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,932,633
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,648,254
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 389,412
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 389,412
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,423
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,252,419
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 246,600
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,337
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 244,263
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,423
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 14
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,409
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,246,385
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,526,348
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 55,228
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 55,228
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,057
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,057
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 35,003
2. Ostatní fondy (427, 42X) 35,003
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 426,014
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 426,014
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 665,430
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 665,430
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 333,616
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,720,012
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,971,795
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,965,801
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,994
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 737,535
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 145,649
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,649
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 694
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,144
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,729
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,789
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525,530
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,682
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,682
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 25
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,031,319
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,865,277
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 554,500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,309,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,614,205
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 498,625
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,609
D. Služby (účtová skupina 51) 791,819
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 278,983
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 192,062
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 15,374
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,157
4. Sociální náklady (527, 528) 4,390
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,689
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,406
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,406
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,074
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 251,072
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 557,847
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168,446
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 160,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 160,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,446
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,446
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,041
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 42,768
2. Ostatní náklady (562A) 42,768
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,273
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 124,405
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 375,477
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,861
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 41,861
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 333,616
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016