Vytvořte fakturu

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELZA - Elektromontážny závod Bratislava
IČO 31322999
TIN 2020447946
DIČ SK2020447946
Datum vytvoření 04 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELZA - Elektromontážny závod Bratislava
Račianska 162
83154
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 290 820 €
Zisk 49 116 €
Kapitál 8 503 821 €
Vlastní kapitál 5 258 061 €
Kontaktní informace
Email elzaba@elza.sk
Telefon(y) 0244871801, 0244244871800, 0244871800244871800, 0244871802, 0244871803
Fax(y) 0244871800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,265,494
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,501,173
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,381,126
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 268,750
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 564,762
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,776
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 524,838
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 120,047
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 120,047
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,329,768
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 102,980
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 94,918
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,062
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,739,174
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,588,650
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,588,650
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 113,393
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,131
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,487,614
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,348
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,478,266
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 434,553
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 25,317
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 409,236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,265,494
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,852,236
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 660,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 660,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 87,632
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 87,632
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 91,168
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 91,168
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,964,320
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,964,320
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,116
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,413,258
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 43,259
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,595
12. Odložený daňový závazek (481A) 36,664
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,268,425
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,492,367
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,492,367
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 575,910
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,673
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 85,985
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,394
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 89,096
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 101,574
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 101,574
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,334,071
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,290,820
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,149,643
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,767
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110,410
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,258,154
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,064,820
D. Služby (účtová skupina 51) 5,484,048
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,109,409
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,531,404
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 532,472
4. Sociální náklady (527, 528) 45,533
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 48,092
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 274,824
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 274,824
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,447
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 147,919
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,595
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,666
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,600,775
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,250
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 24,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 24,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19,164
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19,164
XII. Kurzové zisky (663) 30
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 56
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,421
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 175
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,246
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37,829
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,495
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,379
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,368
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,989
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,116
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31322999 TIN: 2020447946 DIČ: SK2020447946
 • Sídlo: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, Račianska 162, 83154, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Kudzia podpredseda Račianska 162 Bratislava 831 04 29.03.2012
  Ing. Marián Borodáč predseda Granátova 5 Žilina 010 09 17.10.2012
  Ing. Martin Madura člen Budimír 375 Budimír 044 43 25.09.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.10.2014Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti Ev.č. oprávnenia 455-1259-2014/E
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Madura - člen predstavenstva Budimír 375 Budimír 044 43 Vznik funkcie: 25.09.2014
   07.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   07.03.2013Nové sidlo:
   Račianska 162 Bratislava 831 54
   06.03.2013Zrušené sidlo:
   Račianska 162 Bratislava 831 04
   15.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč - predseda predstavenstva Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 17.10.2012
   14.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 17.10.2012
   25.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč Granátova 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 17.10.2012
   24.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Paluga - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 29.03.2012
   05.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Kudzia - podpredseda predstavenstva Račianska 162 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.03.2012
   Ing. Dušan Paluga - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 29.03.2012
   04.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 20.08.2009
   22.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 20.08.2009
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 20.08.2009
   21.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4/53 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 19.08.2004
   19.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva Granátová 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva Čiližská 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2004
   30.11.2004Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV, v OBJ. TR. A - bez nebezpečenstva výbuchu
   revízie elektrických zariadení a hromozvodov v OBJ. TR. A
   elektroinštalatérstvo
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   19.08.2004Nové obchodné meno:
   ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
   Nové sidlo:
   Račianska 162 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Borodáč - člen predstavenstva Granátová 5 Žilina 010 09 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Pavel Kicko - člen predstavenstva Čiližská 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti Magurská 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Dušan Paluga - podpredseda predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Žiline Černovská 4/53 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Imrich Tóth - člen predstavenstva, riaditeľ odštepného závodu v Košiciach Rosná 1 Košice 040 01 Vznik funkcie: 19.08.2004