Vytvořte fakturu

REBUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.03.2016
Basic information
Obchodní název REBUS
IČO 31323278
TIN 2020294760
DIČ SK2020294760
Datum vytvoření 30 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REBUS
Krížna 2
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 003 958 €
Zisk 3 317 €
Kapitál 861 545 €
Vlastní kapitál -27 700 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255564624, 0255565655, 0255565766, 0243636239
Fax(y) 0255564624
Date of updating data: 02.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 647,355
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,253
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,253
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,253
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 643,071
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,014
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,014
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 206,781
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 206,442
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,442
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 338
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 405,276
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 351,807
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,469
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,031
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 647,355
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,383
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,076
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,076
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -35,415
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,870
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -52,285
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,317
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 671,738
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 310
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 310
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 671,428
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 497,386
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 497,386
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 166,394
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 148
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 998
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,767
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 735
Date of updating data: 02.03.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,003,958
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 330,308
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 673,650
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 997,897
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 289,141
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,344
D. Služby (účtová skupina 51) 662,643
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,689
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,408
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,597
4. Sociální náklady (527, 528) 1,684
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 883
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,197
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,061
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,830
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 402
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 389
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 266
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 266
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 136
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,197
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,317
Date of updating data: 02.03.2016
Date of updating data: 02.03.2016