Vytvořte fakturu

T R I T O N - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T R I T O N
IČO 31323642
TIN 2020350244
DIČ SK2020350244
Datum vytvoření 07 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T R I T O N
Topoľčianska 25
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 167 854 €
Zisk -426 €
Kapitál 1 604 106 €
Vlastní kapitál 342 706 €
Kontaktní informace
Email bebjak@triton.eu
Telefon(y) 0220720985
Mobile(y) 0905620985
Fax(y) 0220720982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 809,735
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,997
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 13,941
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 13,941
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,056
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,056
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 759,729
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 144,942
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 144,942
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 429,422
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 419,203
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,203
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,219
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 185,365
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,316
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 178,049
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,009
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,680
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 329
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 809,735
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,280
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,189
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,189
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,209
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,209
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,650
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 2,650
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 296,658
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 296,658
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -426
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 466,901
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,411
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,551
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,760
12. Odložený daňový závazek (481A) 100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 450,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 245,669
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,669
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 128,023
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,054
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,427
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,170
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,885
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,262
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,262
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 554
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,124,192
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,167,854
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,662,021
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 462,171
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,152,873
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,110,109
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,802
D. Služby (účtová skupina 51) 560,167
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 350,301
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 250,690
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 90,298
4. Sociální náklady (527, 528) 9,313
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,088
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,552
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,552
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 36,489
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,365
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,981
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 406,114
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,576
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 233
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 233
XII. Kurzové zisky (663) 1,343
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,237
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,933
2. Ostatní náklady (562A) 3,933
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,411
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,893
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,661
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,320
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,746
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,746
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -426
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015