Vytvořte fakturu

Frieb - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.08.2016
Basic information
Obchodní název Frieb
IČO 31323961
TIN 2020316694
DIČ SK2020316694
Datum vytvoření 14 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Frieb
Trnavská 66
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 503 297 €
Zisk -1 789 €
Kapitál 624 539 €
Vlastní kapitál 368 622 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244450472, 0244456483, 0249103076
Date of updating data: 01.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 650,482
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,007
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,007
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,207
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 800
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 625,192
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 456,282
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,664
3. Výrobky (123) - /194/ 7,728
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 372,672
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 5,218
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,303
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,303
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 163,919
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 163,380
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,380
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 539
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,688
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,302
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 386
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,283
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 650,482
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 348,361
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 106,221
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 106,221
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,555
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,622
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,622
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 206,752
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 294,031
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -87,279
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,789
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 302,121
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,005
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,005
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,044
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 89,897
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,897
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,461
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,236
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,107
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 843
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,292
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,558
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,734
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 156,780
Date of updating data: 01.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,486,161
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,503,297
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,373,705
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 84,927
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,529
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,619
V. Aktivace (účtová skupina 62) 276
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,632
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,847
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,488,334
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 851,778
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 113,628
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -17,467
D. Služby (účtová skupina 51) 372,393
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 138,470
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 97,351
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,498
4. Sociální náklady (527, 528) 7,621
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,933
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,534
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,534
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,076
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,851
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,138
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,963
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,486
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,507
XII. Kurzové zisky (663) 2,507
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,570
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,609
2. Ostatní náklady (562A) 9,609
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,087
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,874
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,063
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,900
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,689
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,809
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,789
Date of updating data: 01.08.2016
Date of updating data: 01.08.2016