Vytvořte fakturu

MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/
IČO 31324011
TIN 2020332688
DIČ SK2020332688
Datum vytvoření 18 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTI MONTI, GmbH /v jazyku nemeckom/ MONTI, Ltd /v jazyku anglickom/
Riazanská 62
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 508 486 €
Zisk 10 143 €
Kapitál 932 913 €
Vlastní kapitál 774 901 €
Kontaktní informace
Email monti@montisro.sk
Telefon(y) 0243421006, 0248201316
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 962,943
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 695,761
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 695,761
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 236,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 323,201
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 136,208
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,255
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,828
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,828
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 185,008
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 185,008
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 185,008
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 67,419
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 52,809
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,610
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,927
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,927
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 962,943
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 785,044
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,448
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,448
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 32
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 32
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 753,824
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 753,824
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,143
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,899
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 91,602
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 90,075
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 90,075
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,527
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 58,113
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,650
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,650
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,252
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,300
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,911
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,374
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,810
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 470,629
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 508,486
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 470,629
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 37,247
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 610
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492,313
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,885
D. Služby (účtová skupina 51) 114,587
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 229,535
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 166,046
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 56,798
4. Sociální náklady (527, 528) 6,691
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,397
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 77,987
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 77,987
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 921
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,173
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,157
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,660
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,280
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,280
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,380
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,689
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,124
2. Ostatní náklady (562A) 3,124
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,565
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,029
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,144
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015