Vytvořte fakturu

SLOVDEKRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název SLOVDEKRA
IČO 31324797
TIN 2020333007
DIČ SK2020333007
Datum vytvoření 01 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVDEKRA
Polianky 19
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 730 787 €
Zisk 337 545 €
Kapitál 8 417 040 €
Vlastní kapitál 7 636 897 €
Kontaktní informace
Email juraj.porazik@slovdekra.sk
Telefon(y) 0264288096, 0264287579, 0264287632, 0264462341
Fax(y) 0264286967, 0264533561
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,845,685
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,988,353
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,988,353
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,684,675
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,114,432
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 177,731
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,515
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,852,448
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 70,314
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,314
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 113,727
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 113,290
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,290
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 437
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,668,407
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,958
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,660,449
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,884
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,436
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,448
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,845,685
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,071,489
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,334
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,334
A.II. Emisní ážio (412) 3,083,748
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,521
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,521
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,625,341
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,625,341
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 337,545
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 763,439
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 267,462
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 500
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,868
12. Odložený daňový závazek (481A) 263,094
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 50,764
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 50,764
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 326,698
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,447
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,538
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,909
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 977
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 94,730
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 62,721
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 116,572
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 251
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 118,515
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,111
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 69,404
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,757
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,757
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,625,242
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,730,787
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 65,917
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,559,325
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 81,047
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,498
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,278,691
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 34,382
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 767,336
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 6,138
D. Služby (účtová skupina 51) 567,306
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,335,207
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,641,274
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 566,706
4. Sociální náklady (527, 528) 127,227
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 55,975
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 430,296
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 430,296
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 68,254
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -21,203
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 452,096
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,250,080
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,899
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,874
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,874
XII. Kurzové zisky (663) 25
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,424
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 211
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,213
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,525
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 444,571
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 107,026
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 122,006
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -14,980
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 337,545
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016