Vytvořte fakturu

EUROPEA group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROPEA group
IČO 31324932
TIN 2020335537
DIČ SK2020335537
Datum vytvoření 01 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPEA group
Šípová 3/a
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 302 493 €
Zisk 15 611 €
Kapitál 399 580 €
Vlastní kapitál 79 592 €
Kontaktní informace
Email europea@europea.sk
webové stránky http://www.europea.sk
Telefon(y) +421245525374, +421245525373
Mobile(y) +421910908160, +421903900913, +421903905410, +421903615311
Fax(y) 0245259904
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 375,972
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 310,142
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 209,742
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 209,742
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 100,400
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 100,400
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,886
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 56,830
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,036
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,879
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 13,915
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 171,262
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 163,401
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,401
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,861
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -171,206
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 845
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -172,051
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,944
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,944
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 375,972
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,970
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,000
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,200
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 673
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 673
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 64,486
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 64,486
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,611
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,403
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 79,763
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 537
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 78,775
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 451
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 43,171
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 128,469
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97,720
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,720
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,328
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,789
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,940
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,692
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,599
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 6,141
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,302,526
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,302,493
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,009,442
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 281,732
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,319
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,265,617
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 912,798
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,655
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 143,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 83,809
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 61,718
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,781
4. Sociální náklady (527, 528) 3,310
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,587
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,465
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,465
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17,490
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 920
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,285
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,876
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 190,113
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 33
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,168
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,333
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 10,333
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,828
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,135
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,741
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,130
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,106
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 24
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31324932 TIN: 2020335537 DIČ: SK2020335537
 • Sídlo: EUROPEA group, Šípová 3/a, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viliam Bendel Šípová 3/c Bratislava 821 07 01.06.1992
  Ing. Hana Bendelová Šípová 3/c Bratislava 821 07 29.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viliam Bendel 8 400 € (70%) Šípová 3/c Bratislava 821 07
  Ing. Hana Bendelová 3 600 € (30%) Šípová 3/c Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.04.2012Noví spoločníci:
   Ing. Hana Bendelová Šípová 3/c Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hana Bendelová Šípová 3/c Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.03.2012
   11.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Stanislav Kováč Konopná 5682/28 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Stanislav Kováč Konopná 5682/28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 16.04.2007
   18.05.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Stanislav Kováč Konopná 5682/28 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Stanislav Kováč Konopná 5682/28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 16.04.2007
   17.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Krchlík Dubnička 52 Horné Ozorovce 957 03
   09.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 3/c Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.06.1992
   08.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudková 16 Bratislava
   07.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 3/c Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudková 16 Bratislava
   06.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudkova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudkova 16 Bratislava
   16.07.2001Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov, služieb a technológií /s tovarom, na ktorý sa vzťahuje osobitné povolenie, možno obchodnú činnosť vykonávať len s týmto povolením/
   výroba, opravy, servis, inštalácie a montáže elektrotechnických a elektronických zriadení a technológií
   výroba, opravy, servis, inštatalácie a montáže zariadení a technológií v rozsahu voľnej živnosti - mechanické časti /práce na ktoré sa nevzťahuje osobitné povolenie, možno vykonávať s takýmto povolením/
   prenájom zariadení a technológií
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných potrieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácie operačných systémov a programov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, služieb a servisu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a servisu v roszahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
   operatívny a finančný leasing
   15.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj elektrotechnického tovaru, vrátane technológií
   Nákup a predaj strojárenských výrobkov, vrátane technológií
   Nákup a predaj pánskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie a kože
   Nákup a predaj bižutérie, skla a porcelánu
   Nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva
   Nákup a predaj chemických výrobkov, vrátane technológií (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   14.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudkova 16 Bratislava
   Ing. Marian Krchlík Dubnička 52 Horné Ozorovce 957 03
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudkova 16 Bratislava
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   EUROPEA group, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šípová 3/a Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudkova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Nezábudkova 16 Bratislava
   17.07.1997Zrušené obchodné meno:
   B & L spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 3/A Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   Ing. Hana Bendelová Dimitrova 3/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel
   Ing. Hana Bendelová
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   B & L spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 3/A Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj elektrotechnického tovaru, vrátane technológií
   Nákup a predaj strojárenských výrobkov, vrátane technológií
   Nákup a predaj pánskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie a kože
   Nákup a predaj bižutérie, skla a porcelánu
   Nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva
   Nákup a predaj chemických výrobkov, vrátane technológií (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   Ing. Hana Bendelová Dimitrova 3/A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Bendel
   Ing. Hana Bendelová