Vytvořte fakturu

Arimex Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Arimex Bratislava
IČO 31325076
TIN 2020335581
DIČ SK2020335581
Datum vytvoření 03 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arimex Bratislava
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 894 818 €
Zisk 228 489 €
Kapitál 27 947 242 €
Vlastní kapitál 134 670 €
Kontaktní informace
Email arimex@arimex.sk
Telefon(y) 0254771937, 0254774982, 0254774994, 0387601383, 0387601384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,014,270
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,005,863
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,001,897
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 844,663
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 119,630
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,665
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,003,966
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,003,966
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,005,865
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,039,272
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,039,272
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 28,636
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 28,636
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,636
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,337,235
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,337,235
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,337,235
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 600,722
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,768
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 598,954
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,542
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,542
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,014,270
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,435,052
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 105,899
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 105,899
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 228,489
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,575,859
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,841,643
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 15,786,535
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,895
12. Odložený daňový závazek (481A) 45,213
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,319
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 3,319
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,924,141
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,747,001
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,747,001
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,893
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 72,530
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 39,608
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,109
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 58,670
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,030
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 24,640
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,748,086
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,359
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 56,784,426
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 56,894,818
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,496,113
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 288,313
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 107,309
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,575,596
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 51,431,778
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 83,348
D. Služby (účtová skupina 51) 3,868,076
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 834,566
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 609,163
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 203,969
4. Sociální náklady (527, 528) 21,434
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,567
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 114,470
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 114,470
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 193,085
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,706
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,222
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,401,224
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 147,454
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 123,101
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 123,101
XII. Kurzové zisky (663) 64
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 24,250
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 39
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 179,588
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,987
2. Ostatní náklady (562A) 19,987
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 30,319
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 66,255
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63,027
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,134
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 287,088
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 58,599
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 54,031
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,568
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 228,489
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31325076 TIN: 2020335581 DIČ: SK2020335581
 • Sídlo: Arimex Bratislava, Vajnorská 100/A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01 23.08.1999
  Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 01.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Rebro 80 000 € (80%) Brečtanová 22 Bratislava 831 01
  Erika Rebrová 20 000 € (20%) Brečtanová 22 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   11.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   31.10.2014Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.08.1999
   Erika Rebrová Brečtanová 22 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 01.11.2014
   30.10.2014Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 830 07
   Zrušeny spoločníci:
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   23.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro Brečtanová 22 Bratislava 831 01
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Arimex spol. s r. o. Masarykova 278 Zlín Česká republika
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   09.11.1995Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 830 07
   08.11.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   Arimex Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava 833 17
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   zastupovanie firiem
   Noví spoločníci:
   Arimex spol. s r. o. Masarykova 278 Zlín Česká republika
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava
   Erika Rebrová H. Meličkovej 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Rebro H. Meličkovej 19 Bratislava