Vytvořte fakturu

REGONIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Obchodní název REGONIK
IČO 31325335
TIN 2020332875
DIČ SK2020332875
Datum vytvoření 01 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGONIK
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 099 692 €
Zisk 203 306 €
Kapitál 1 115 890 €
Vlastní kapitál 382 015 €
Kontaktní informace
Email regonik@regonik.sk
webové stránky http://www.regonik.sk
Telefon(y) +421244456238
Mobile(y) +421911551621, +421911408674, +421911551620, +421911408675
Fax(y) 0244456238
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 889,876
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 121,549
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,786
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,786
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 69,803
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,803
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 39,960
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 39,960
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 761,449
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 84,923
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 79,915
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,008
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 483,345
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 447,062
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447,062
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,671
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,612
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 193,181
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34,133
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 159,048
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,878
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,878
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 889,876
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 634,436
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,730
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,730
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 259
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 259
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 39,960
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 39,960
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 380,210
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 380,210
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,306
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,440
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,678
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 725
12. Odložený daňový závazek (481A) 953
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 216,945
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 138,052
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,052
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,935
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,996
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,923
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,840
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,897
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,897
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,920
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,096,968
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,099,692
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,964,634
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 132,335
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 829
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,894
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,840,849
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,014,846
D. Služby (účtová skupina 51) 216,630
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 578,408
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 406,255
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 157,168
4. Sociální náklady (527, 528) 14,985
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,838
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,421
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,421
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 706
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 258,843
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 866,322
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
XII. Kurzové zisky (663) 38
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,641
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 489
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,152
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,583
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 251,260
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 47,954
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 49,293
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,339
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 203,306
Date of updating data: 14.06.2016
Date of updating data: 14.06.2016