Vytvořte fakturu

AUREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUREX
IČO 31325483
TIN 2020335416
DIČ SK2020335416
Datum vytvoření 03 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUREX
Ľubľanská 1
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 504 975 €
Zisk 14 074 €
Kapitál 1 220 425 €
Vlastní kapitál 177 988 €
Kontaktní informace
Email aurex@aurex.sk
Telefon(y) 0254789502, 0254789504
Mobile(y) 0905277487
Fax(y) 0254789504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,082,857
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 645,413
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 539,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 502,930
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,300
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 106,183
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,483
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 98,700
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,230
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 217,016
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,700
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,700
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 111,354
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 550
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,412
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 574
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 574
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 124,640
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,071
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 123,569
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 95,214
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,067
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 90,147
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,082,857
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,478
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 60,898
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 60,898
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 209
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 209
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 133,325
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 227,883
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -94,558
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,074
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 866,063
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 787,560
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 134,506
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,506
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 601,858
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,646
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,326
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,224
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,503
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,316
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 496,420
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 504,975
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 496,420
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 471,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,125
D. Služby (účtová skupina 51) 206,133
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 201,185
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 148,049
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,006
4. Sociální náklady (527, 528) 4,130
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,522
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,565
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,565
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,022
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,423
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 273,162
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,386
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,499
2. Ostatní náklady (562A) 6,499
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,887
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,349
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,074
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015