Vytvořte fakturu

SLOVEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Obchodní název SLOVEL
IČO 31325513
TIN 2020333018
DIČ SK2020333018
Datum vytvoření 09 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVEL
Rybničná 38/P
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 374 153 €
Zisk 78 745 €
Kapitál 806 208 €
Vlastní kapitál 635 412 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244680712, +421244680713, +421244888449
Fax(y) 0244680712
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 915,345
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 431,474
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 431,474
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 220,939
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 204,246
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,289
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 482,018
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,609
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,609
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 427,213
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 87,294
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,294
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 325,561
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,308
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,196
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 599
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,597
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,853
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,853
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 915,345
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 832,070
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,606
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,606
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 745,079
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 745,079
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,745
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,275
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,554
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,554
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,211
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,871
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,871
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 59,127
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,719
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,750
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,732
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,510
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,510
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 366,225
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 374,153
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 69,791
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 296,434
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,103
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,825
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 277,029
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 62,193
D. Služby (účtová skupina 51) 96,245
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,751
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,998
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,680
4. Sociální náklady (527, 528) 2,073
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,689
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,008
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,008
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,116
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,027
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 97,124
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,787
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,139
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,139
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,139
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 493
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 334
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 159
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,646
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,770
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,025
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,025
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,745
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016