Vytvořte fakturu

MONARCH, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název MONARCH, akciová
IČO 31325645
TIN 2020293308
DIČ SK2020293308
Datum vytvoření 10 Červen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MONARCH, akciová
Drotárska cesta 56
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 101 559 €
Zisk 14 995 €
Kapitál 1 779 453 €
Vlastní kapitál 298 303 €
Kontaktní informace
Email monarch@monarch.sk
webové stránky http://www.monarch.sk
Telefon(y) +421262803830, +421262803831, +421262803834, +421262803835, +421262803861
Fax(y) 0262803860
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,495,555
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 332,898
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,213
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,213
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 329,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 88,544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,044
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,097
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,105,407
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 542
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 542
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 871
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 871
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 547,933
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 543,604
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 543,604
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,126
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,203
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 556,061
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,813
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 543,248
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 57,250
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 57,250
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,495,555
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,822
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 303,988
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 303,988
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,995
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,134,822
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,394
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,394
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,127,807
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 536,267
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 536,267
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 346,640
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,028
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,456
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,898
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,518
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,761
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,761
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -140
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,911
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,911
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,098,678
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,101,559
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,561
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,071,117
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,881
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,071,882
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 63,935
D. Služby (účtová skupina 51) 1,813,543
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 115,780
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,216
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,013
4. Sociální náklady (527, 528) 1,551
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,139
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 30,779
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 30,779
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,465
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,677
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 193,959
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,226
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 2,189
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,695
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 636
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,059
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 531
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,213
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,221
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,008
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,995
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016