Vytvořte fakturu

Homola - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Obchodní název Homola
IČO 31325921
TIN 2020345041
DIČ SK2020345041
Datum vytvoření 11 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Homola
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 711 296 €
Zisk 441 002 €
Kapitál 4 532 636 €
Vlastní kapitál 3 664 639 €
Kontaktní informace
Email homola@homola.sk
webové stránky http://www.homola.sk
Telefon(y) +421243415453
Mobile(y) +421902200100, +421905200100, +421905414545
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,723,407
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 342,883
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,011
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,011
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 338,872
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 338,872
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,357,639
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,745,578
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,745,578
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,779
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,779
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,015,252
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,998,438
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,998,438
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,638
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,400
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,776
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 595,030
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,594
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 586,436
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,885
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 18,137
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 4,748
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,723,407
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,571,964
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,117
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,117
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,117
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,117
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,106,728
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,886,738
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -780,010
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 441,002
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,149,545
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 150,313
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,787
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 147,526
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 954,516
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 407,664
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,664
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 250,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,447
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31,565
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 214,392
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 448
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 44,716
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 44,716
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,898
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 689
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,209
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,711,296
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,396,177
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,041,230
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 75,445
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 198,444
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,096,398
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,575,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 330,828
D. Služby (účtová skupina 51) 746,555
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,149,745
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 823,892
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 289,342
4. Sociální náklady (527, 528) 36,511
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,024
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 123,619
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 123,619
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 24,089
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -50,194
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183,491
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 614,898
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,784,783
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -7,872
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) -10,500
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) -10,500
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,434
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,434
XII. Kurzové zisky (663) 112
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 82
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,242
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,845
2. Ostatní náklady (562A) 6,845
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 504
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 27,893
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 571,784
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 130,782
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 117,886
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 12,896
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 441,002
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016