Vytvořte fakturu

MAKRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAKRO
IČO 31326447
TIN 2020332842
DIČ SK2020332842
Datum vytvoření 23 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKRO
Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1
82017
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 356 418 €
Zisk 9 310 €
Kapitál 2 745 445 €
Vlastní kapitál 433 677 €
Kontaktní informace
Email makro@makro.sk
Telefon(y) 0249205611, 0249205624
Fax(y) 0244253911
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,774,256
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 153,547
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 144,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,655
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 106,458
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 36,750
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,684
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,684
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,577,412
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,418,043
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,069
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,416,974
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 632,385
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 467,130
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 467,130
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165,255
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 526,984
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,029
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 522,955
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 43,297
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,017
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 20,280
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,774,256
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 442,989
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 185,890
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 185,890
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,941
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,941
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,401
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,401
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 228,447
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 228,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,310
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,270,516
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,616
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 8,912
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 8,912
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,369
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,335
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,932
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,932
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,235,832
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 187,384
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 187,384
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,902,737
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,310
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,622
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,942
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,837
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,136
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,136
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 60,751
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 139
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 60,612
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,225,140
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,356,418
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,970,577
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 254,563
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,570
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,708
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,324,432
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,045,356
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 138,095
D. Služby (účtová skupina 51) 457,117
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 582,972
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 409,732
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 141,747
4. Sociální náklady (527, 528) 31,493
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,342
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,342
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,196
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,474
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,561
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,986
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 584,572
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,652
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 182
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 182
XII. Kurzové zisky (663) 5,470
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,477
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,347
2. Ostatní náklady (562A) 1,347
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,903
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,227
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,825
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,161
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,851
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,282
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,431
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31326447 TIN: 2020332842 DIČ: SK2020332842
 • Sídlo: MAKRO, Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1, 82017, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26 30.10.2001
  Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25 16.05.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Čech 140 280 € (96.8%) Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
  Bc. Pavol Čech 4 681 € (3.2%) Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   19.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   29.03.2012Nové predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
   prevádzkovanie jaslí
   poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prevádzkovanie výdajne stravy
   03.03.2011Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1 Bratislava 820 17
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   16.05.2008Noví spoločníci:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   15.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   06.06.2007Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   30.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.08.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj použitého tovaru
   administratívne práce
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   preklady a tlmočenie z jazyka slovenského do jazyka anglického a z jazyka anglického do jazyka slovenského
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   07.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   26.04.2000Noví spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   27.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   20.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   23.05.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   prenájom nebytových a skladových priestorov v zmysle § 4 ods. 1 Živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   22.05.1996Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   MAKRO spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.10.1994Zrušené obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.06.1992Nové obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava