Vytvořte fakturu

GEMMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název GEMMA
IČO 31326528
Datum vytvoření 25 Červen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo GEMMA
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 642 758 €
Zisk -71 527 €
Kapitál 857 165 €
Vlastní kapitál 44 972 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.gemmasystems.sk;http://www.gemma.cz
Telefon(y) +421265423320, +421265424488, +421265424555
Mobile(y) +421911350119, +421911350118, +421911901107
Fax(y) 0243637169
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 623,770
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,493
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,934
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,351
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 1,583
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 57,559
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,176
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,383
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 561,483
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 187,591
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 507
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 187,084
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 40,239
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 40,239
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 296,052
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 295,340
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,340
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 491
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,601
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,329
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,272
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,794
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,767
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 27
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 623,770
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,555
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 41,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 41,500
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 38,123
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,300
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,300
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -42,951
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,951
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,527
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 648,794
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 370,959
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 369,910
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,049
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,183
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,183
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 273,142
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 257,227
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 257,227
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,021
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 618
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,776
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,510
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,510
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,531
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 171
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,360
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 642,758
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 642,758
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 329,040
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 293,226
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,933
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,559
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 708,487
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 250,772
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,916
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,472
D. Služby (účtová skupina 51) 336,270
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,623
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,796
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,967
4. Sociální náklady (527, 528) 860
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,424
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,634
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,634
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 93
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,283
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -65,729
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -28,164
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,768
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,514
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 10,514
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,759
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -76,488
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -4,961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -7,842
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,527
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016