Vytvořte fakturu

MATLOVIČ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název MATLOVIČ
IČO 31326536
TIN 2020328596
DIČ SK2020328596
Datum vytvoření 23 Červen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATLOVIČ
Krajinská 4
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 823 134 €
Zisk 13 950 €
Kapitál 675 163 €
Vlastní kapitál -59 702 €
Kontaktní informace
Email info@matlovic.sk
webové stránky http://www.matlovic.sk
Telefon(y) +421245257149, +421245249249, +421245257148
Mobile(y) +421911652338
Fax(y) 0245257148
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,086,256
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 -1,880
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) -1,880
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -2,886
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,006
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,087,730
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 154,787
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 153,863
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 924
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 889,737
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 889,737
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 889,737
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,055
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,055
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,151
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,400
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,751
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 406
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 406
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,086,256
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,751
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,613
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,613
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,312
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 3,312
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 31,876
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 668,765
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -636,889
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,950
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,030,505
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,660
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,660
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,027,845
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 532,486
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 532,486
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 393,343
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 512
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,805
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,629
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 823,134
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 823,134
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 726,249
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 39,740
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 56,718
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 804,067
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 604,445
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,307
D. Služby (účtová skupina 51) 45,762
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 67,072
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,477
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,751
4. Sociální náklady (527, 528) 844
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 86
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,232
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,232
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 50,875
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 288
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,067
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,475
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,067
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,117
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,117
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,950
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016