Vytvořte fakturu

TEMPEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2015
Basic information
Obchodní název TEMPEST
IČO 31326650
TIN 2020327716
DIČ SK2020327716
Datum vytvoření 24 Červen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TEMPEST
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 303 824 €
Zisk 4 104 950 €
Kapitál 29 278 590 €
Vlastní kapitál 5 594 914 €
Kontaktní informace
Email info@tempest.sk
webové stránky http://www.tempest.sk
Telefon(y) +421250267111
Fax(y) 0250267100
Date of updating data: 14.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,523,076
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,682,381
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,537,030
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,537,030
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 145,351
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 145,351
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,947,119
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 381,244
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 122,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 259,244
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,625
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,625
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,457,283
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,762,696
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,762,696
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 50,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 141
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 644,446
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,103,967
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,027
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,100,940
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,893,576
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 21,428
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,863,514
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 8,634
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,523,076
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,885,009
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 159,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 159,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 31,920
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 31,920
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -57,093
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -57,093
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,645,632
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,645,632
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,104,950
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,194,508
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 263,175
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 121,711
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,593
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 132,871
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,483,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,919,884
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,919,884
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,633,987
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 402,429
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,219,883
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 304,045
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 442,434
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 442,434
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,171
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 443,559
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 102,904
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 340,655
Date of updating data: 14.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,403,534
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 73,303,824
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,002,084
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,185,852
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -70,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 135,092
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,796
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,994,299
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 18,371,367
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 593,184
D. Služby (účtová skupina 51) 33,109,541
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,026,494
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,282,057
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,549,894
4. Sociální náklady (527, 528) 194,543
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,371
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 724,750
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 724,750
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,110
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,404
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 138,078
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,309,525
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,043,844
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 129,799
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 80,506
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 80,506
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,074
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10,074
XII. Kurzové zisky (663) 39,219
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142,864
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 23,799
2. Ostatní náklady (562A) 23,799
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 91,705
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 27,360
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,065
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,296,460
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,191,510
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,196,570
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,060
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,104,950
Date of updating data: 14.09.2015
Date of updating data: 14.09.2015